شاخه ها

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه آذربایجان شرقی)


دکتر سعید پناهیرئیس هیئت مدیره
دکتر شهریار هاشم زاده  دبیر
دکتر محمدجواد پورلک عضو هیئت مدیره
دکتر نوروزعلی حاج‌حسینی  عضو هیئت مدیره
دکتر محمدعلی دیلمقانی  عضو هیئت مدیره
دکتر علی سیستانی  عضو هیئت مدیره
دکتر محمدعلی مزیدیعضو هیئت مدیره

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه آذربایجان غربی)


دکتر لطیف قندیلی رئیس هیئت مدیره
دکتر جلال عباس‌زادهدبیر
دکتر غلامرضا تیزرو  خزانه‌دار
دکتر رضا ابوالفتحی  عضو هیئت مدیره
دکتر ناصر بصیرنیاعضو هیئت مدیره
دکتر شاهرخ صفی‌نازلو  عضو هیئت مدیره
دکتر داریوش روحی بازرس

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه اصفهان)


دکتر سیاوش صحت  دبیر
دکتر هوشنگ پاکزادعضو هیئت مدیره
دکتر ارحام تدین عضو هیئت مدیره
دکتر کامران دولتشاهی  عضو هیئت مدیره
دکتر منصور رستمیانعضو هیئت مدیره
دکتر بهنام صانعیعضو هیئت مدیره
دکتر منصور صفاییعضو هیئت مدیره
دکتر مریم طباطبائیانعضو هیئت مدیره
دکتر عباسعلی نصراصفهانیعضو هیئت مدیره
دکتر ابراهیم نوریان  عضو هیئت مدیره
دکتر محمدمهدی نعمت‌الهیعضو هیئت مدیره
دکتر منصور ایزدخواستیبازرس

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه اهواز)


دکتر نوذر درستانرئیس هیئت مدیره
دکتر نادر صاکی نایب رئیس
دکتر ایرج نظری  دبیر علمی
دکتر محمدعلی شیخی دبیر اجرایی
دکتر نصراله استادیان  خزانه‌دار
دکتر مهناز احمدیعضو هیئت مدیره
دکتر علی آقایی  عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه شیراز)


دکتر محمدحسین روزی‌طلبرئیس هیئت مدیره
دکتر محمدابراهیم پارسانژاد  نایب رئیس
دکتر احمد انقیاددبیر
دکتر سید علی ملک حسینیعضو هیئت مدیره
دکتر موسی تقی‌پور  عضو هیئت مدیره
دکتر علی بهادرعضو هیئت مدیره
دکتر علیرضا تدین  عضو هیئت مدیره
دکتر بصیر هاشمیعضو هیئت مدیره
دکتر علی محمد اعرابیعضو هیئت مدیره
دکتر حیدرعلی نیک‌پورعضو هیئت مدیره
دکتر ذاکر محمدی  عضو هیئت مدیره
دکتر مسعود شفیعیعضو هیئت مدیره

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه قزوین)


دکتر مسعود عبادی‌فردآذررئیس هیئت مدیره
دکتر فاطمه لالوها  دبیر علمی
دکتر شیلا نورانی   دبیر اجرایی
دکتر محمدرضا حاجی‌سیدابوترابیعضو هیئت مدیره
دکتر فرشید صفدریانعضو هیئت مدیره
دکتر مسعود پوستیعضوعلی البدل
دکتر محسن ترابیعضوعلی البدل
دکتر محمد صدرا نظریبازرس
دکتر سهیل کوشاییبازرس علی البدل

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه قم)


دکتر ابوالقاسم اسحق حسینی رئیس هیئت مدیره
دکتر سلمان سروش‌نیادبیر اجرایی
دکتر احمد کچویی دبیر علمی
دکتر حسن ارجمندعضو هیئت مدیره
دکتر جلال اسحق حسینیعضو هیئت مدیره
دکتر زهرا ابراهیمی   عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه کرج)


دکتر فرامرز شاهرخیرئیس هیئت مدیره
دکتر مصطفی منظوری   نایب رئیس
دکتر محسن توکلی دبیرعلمی
دکتر اسد اسلامی دبیر اجرایی
دکتر علی اکبر حقیقیخزانه‌دار
دکتر میترا امینیانعضو هیئت مدیره
دکتر اصغر عزیزی  عضو هیئت مدیره
دکتر محمدعلی همتیانبازرس

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه کرمان)


دکتر علی اکبر طاهری  نایب رئیس
دکتر محمدرضا لشکری‌زاده   دبیر علمی
دکتر کرامت یوسفیدبیر اجرایی
دکتر علی اصغر عربیخزانه‌دار
دکتر بهرام پورسیدی  عضو هیئت مدیره
دکتر علی ‌پورامیریعضو هیئت مدیره
دکتر بهرام طیبیعضو علی البدل
دکتر محمودرضا اصحاب یمینعضو علی البدل
دکتر باقر بحرینیبازرس
دکتر ابراهیم سعیدی بازرس علی البدل

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه کرمانشاه)


دکتر فتاح فرخی  رئیس هیئت مدیره
دکتر هوشنگ ورعینایب رئیس
دکتر شهرام رضایی‌فردبیر
دکتر رضا باقریخزانه‌دار
دکتر فهیمه شجریعضو هیئت مدیره
دکتر مرتضی صائبعضو هیئت مدیره
دکتر شهره ملک‌خسرویعضو هیئت مدیره
دکتر نادر نظری  بازرس

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه گیلان)


دکتر عبدالحسین صابرهمیشگیرئیس هیئت مدیره
دکتر ولی دژآباد دبیر اجرایی
دکتر محمدرضا کوهساریدبیر علمی
دکتر زین‌العابدین براتی عضو هیئت مدیره
دکتر مهیار مشعوف عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه مازندران)


دکتر ولی اله شریفی سورکی  رئیس هیئت مدیره
دکتر امیر دهزاد ترابینائب رئیس هیئت مدیره
دکتر رضا امینی  عضو هیئت مدیره
دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشاعضو هیئت مدیره
دکتر حسین رستمکلائیعضو هیئت مدیره
دکتر صمد بوداغیبازرس

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه مشهد)


دکتر حسین شباهنگرئیس هیئت مدیره
دکتر غلامرضا زمانی دبیر اجرایی
دکتر علیرضا توسلی دبیر علمی
دکتر مهدی اسعدی  خزانه‌دار
دکتر عباس شجاعیعضو هیئت مدیره
دکتر رضا باقری  عضو هیئت مدیره
دکتر ضیاء اله حقیعضو هیئت مدیره
دکتر بهروز هوشمندعضو علی البدل
دکتر احمد صفائیعضو علی البدل
دکتر محمد برهمتبازرس
دکتر حسین داوودی  بازرس علی البدل

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران ( شاخه هرمزگان )


دکتر عباس رحیمی   رئیس هیئت مدیره
دکتر علی جمشیدینائیب رئیس
دکتر محمود فداکارخزانه دار
دکتر حسن خجندی  عضو هیئت مدیره
دکتر مسعود صالحی پور  عضو هیئت مدیره
دکتر مینو رجاییعضو هیئت مدیره
دکتر مرتضی اسماعیلی  بازرس

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران (شاخه همدان)


دکتر حبیب‌اله موسوی‌بهاررئیس هیئت مدیره
دکتر منوچهر امامینایب رئیس
دکتر حسین مصاعدیان  خزانه‌دار
دکتر امیرحسین جنابیعضو هیئت مدیره
دکتر امیر درخشان‌فرعضو هیئت مدیره
دکتر شهره علی‌محمدی  عضو هیئت مدیره
دکتر بدری اسلامی  عضو هیئت مدیره
دکتر طاهره  هاشم  عضو علی البدل
دکتر حمید شهبازی  بازرس
دکتر صغری ربیعی بازرس علی البدل

هیئت مدیره جامعه جراحان ایران شاخه (یزد)


دکتر حاجب مرتاضرئیس هیئت مدیره
دکتر سعید کارگرنایب رئیس
دکتر سید محمد میرغنی زادهخزانه‌دار
دکتر صمد زارع    دبیرعلمی
دکتر حسین حاجی صادقی زاده   دبیر اجرایی
دکتر سعید امرالهی  بازرس