انجمن های تخصصی
- انجمن علمی اورولوژی ایران
- انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران
- انجمن علمی پیوند اعضاء ایران
- انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبائی ایران
- انجمن علمی جراحان توراکس ایران
- انجمن علمی چشم پزشکی ایران
- انجمن علمی جراحی دست ایران
- انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت ایران
- انجمن علمی رادیوتراپوتیک انکولوژی ایران
- انجمن علمی جراحان زنان و مامائی ایران
- انجمن علمی جراحان قلب ایران
- انجمن علمی جراحان کودکان ایران
- انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی، سر و گردن ایران
- انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
- شاخه پرستاری جراحی