هیئت مدیره

دکتر ایرج فاضل
رئیس جامعه جراحان

دکتر کاظم عباسیون
نایب رئیس جامعه جراحان

دکتر سیاوش صحت
دبیر کل علمی جامعه جراحان

دکتر مصطفی جابرانصاری
دبیر علمی کنگره سالیانه جامعه جراحان

دکتر احمد میر
دبیر اجرایی جامعه جراحان


دکتر محمد حسین بدخش
خزانه دار جامعه جراحان

دکتر ابوالفضل افشارفرد
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر جواد باستار
مسئول شاخه های جامعه جراحان

دکتر فرزاد پناهی
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر ایرج حریرچی
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر محمدتقی خرسندی
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر حسن رادمهر
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر حمید رحمت
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر علیرضا زالی
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر محمدعلی زرگر
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر کورش شمیمی
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر علی صادقی طاری
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر ناصر صادقیان
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر محمدرضا ظفرقندی
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر مرتضی عطری
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر غلامعلی عکاشه
عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر علی محمد میرفخرائی
 عضو هیأت مدیره جامعه جراحان

دکتر بابک نیکومرام
عضو هیئت مدیره جامعه جراحان

دکتر محمدرضا کلانتر معتمدی
عضو علی البدل

دکتر ایرج قدوسی
عضو علی البدل

دکتر علی عبداللهی
بازرس جامعه جراحان