داروهای ضد انعقاد خون و جراحی - دکتر محمدرضا ظفرقندی

عنوان: داروهای ضد انعقاد خون و جراحی 
تهیه کننده: دکتر محمدرضا ظفرقندی
تاریخ: تیرماه 1399
 
محتوی:
A- Oral AntiCoagulants 
Warfarin 
Rivaroxaban & Apixaban & Dabigatran
 
وارفارین
ـ 5 روز قبل از جراحی باید قطع شود و درمان با هپارین تزریقی یا LMWH زیرجلدی (یک یا دو بار در روز) آغاز شود. 
ـ هپارین از هنگامی که INR کمتر از 2 می شود آغاز می شود. هپارین تزریقی 4 تا 6 ساعت قبل از عمل وLMWH 24 ساعت قبل از عمل قطع می شود. وارفارین 12 تا 24 ساعت بعد از عمل آغاز می شود و تا زمانی کهINR  بیمار به 8/1 برسد بیمار همچنان هپارین یا LMWH  را دریافت می کند.
ـ مانیتورینگ
INR (2 تا 3)
بیماران با دریچه میترال مکانیکی (5/2 تا 5/3)
 
2 ـ دابیگاتران و ریواروکسابان و اوپیکسابان:
ـ 1 تا 2 روز قبل از جراحی مصرف آنها متوقف می شود و در صورت نارسایی کلیه باید زمان طولانی تری قطع شود. ریسک خونریزی حین عمل به دلیل اثر باقیمانده دارو وجود دارد.
ـ مانیتورینگ: نیازی به آزمایشهای انعقادی برای کنترل انعقاد خون ندارند. 
 
( تزریقی ) :Anticoagulant Drugs -B 
    Heparin
 LMWH ( انوکسا پارین )
        
هپارین: ( بیماری که دز درمانی دریافت می کند)
ـ 4 تا 6 ساعت قبل از جراحی قطع شود و به صورت low dose  12 تا 24 ساعت بعد از عمل مجدداً شروع شود و دیگر نیازی به دریافت loading dose   نمی باشد.
 
هپارین: ( بیماری که دز پروفیلاکسی دریافت می کند)
ـ آخرین تزریق حداقل 2 ساعت قبل از جراحی دریافت کند.
ـ مانیتورینگ: PTT  باید 3 تا 2 برابر نرمال باشد.
 
3 ـ  LMWH: ( کلگزان ـ CLEXANE ) 
ـ (بیماری که دز درمانی دریافت می کند)
حداقل 24 ساعت قبل از جراحی قطع  شود
ـ (بیماری که از دز  پروفیلاکسی دریافت می کند)
آخرین تزریق حداقل 12 ساعت قبل از جراحی باشد و 12 تا 24 ساعت بعد از جراحی مجدداً آغاز شود. اگر بعد از جراحی ماژور پس از 12 ساعت آغاز شود ترجیحاً با نصف دز آغاز شود. 
شروع دریافت دز کامل درمانی باید به مدت 2 تا 3 روز به تعویق بیافتد.
  مانیتورینگ: نیاز به مانیتورینگ روتین نمی باشد در صورت نیاز باید سطح antifactor Xa  چک شود.
 
Antiplatelet Agents -C                                                 
     Aspirin
     Plavix
 
آسپیرین:
ـ در بیماران با خطر بالای خونریزی و احتمال پایین عوارض قلبی عروقی 7 تا 10 روز قبل از عمل 
قطع شود.
ـ در بیماران با ریسک کم خونریزی و یا جراحی عروق ادامه یابد.
 
پلاویکس:
ـ 7 تا 10 روز (حداقل 5 روز) قبل از جراحی قطع شود.
به جز بیمارانی که استنت کرونری دارند و دوره کامل درمان آسپرین و پلاویکس را دریافت نکرده اند.
 
|

تاریخ درج : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
زمان درج : ۹:۴۶
دفعات کلیک شده: 5028